A+ R A-
23 July 2019

Haihuwa, Matsayin da Dabi'un Imam Husain bn Ali (a.s)

A ranar uku ga watan Sha'aban mai albarka na shekara ta hudu bayan hijira aka yi wa Manzon Allah (s.a.w.a) albishir da haihuwar Husaini (a.s.). Don haka sai ya gaggauta tafiya gidan Ali da Zahara (a.s.), ya ce wa Asma'u bin Umais: "Asma'u kawo min dana." Sai Asma'u ta kawo wa Manzo shi dauke a farin zane. Sai Manzo ya yi murna da ganinsa, ya rungume shi, sannan ya kira salla a kunnensa na dama, ya kuma yi ikama a na hagu, sannan ya dora shi a cinyarsa sai aka ga yana kuka. Sai Asma'you, cikin mamaki, ta tambaye shi, cewa: "Wa kakewa kuka?" Sai Manzo (s.a.w.a) yace: "Dan nan nawa." Sai Asma'u ta ce: "Yanzun nan aka haife shi." Sai Manzo (s.a.w.a) ya ce:

"Ya Asma'u!, wata azzalumar kungiyar karkatacciya ce za ta kashe shi a bayana, Allah ba Zai hada su da cetona ba".

Sannan sai ya ce:

"Ya Asma'u! Kar ki fada wa Fatima wannan labari, domin ba ta dade da haihuwarsa ba (1)".

Sai Manzon Allah (s.a.w.a) ya sami sako daga Allah Madaukaki game da sunan abin haihuwarsa mai daraja; sai ya waiwayi Ali (a.s.) ya ce: "Ka sa masa suna Husaini".

Matsayin Imam Husaini (a.s)

Hakika Abu Abdullahi al-Husain (a.s.) na da babban matsayi. Bayan ayoyin Alkur'ani da suka ambaci matsayinsa cikin matsayin Ahlulbaiti (a.s.), wadanda muka ambata a baya, kamar su Ayar Tsarkakewa, Ayar Mubahala, Ayar Kauna da sauransu; akwai hadisan Annabi masu yawa da ke nuna girman matsayinsa da daukakar darajarsa. Daga cikin su akwai:

1- Abin da ya zo cikin Sahih al-Tirmizi cewa: Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce: "Husaini daga gare ni yake, ni kuma daga gare shi nake. Allah Ya so wanda ya so Husaini. Husaini jika ne daga cikin jikoki(2).

2- An ruwaito daga Salman al-Farisi, ya ce: na ji Manzon Allah (s.a.w.a) yana cewa: "Hasan da Husaini 'ya'yana ne, wanda ya so su ya so ni, wanda kuma ya so ni Allah zai so shi, wanda kuwa Allah Ya so zai shigar da shi Aljanna. Kuma wanda ya fusata su ya fusata ni, wanda kuma ya fusata ni Allah zai yi fushi da shi, wanda kuwa Allah Ya yi fushi da shi zai shigar da shi wuta(3)".

3- An ruwaito daga Ali bin Husaini daga babansa, daga kakansa (a.s.), cewa Manzon Allah (s.a.w.a) ya kama hannun Hasan da Husaini (a.s.) sannan ya ce: "Wanda ya so ni ya kuma so wadannan biyun da babansu da mamansu, zai kasance tare da ni ranar kiyama(4)".

Dabi'un Imam Husaini (a.s)

Hakika kasantuwan Imam Hasan (a.s) ya tashi ne karkashin kulawar kakansa Manzo (s.a.w.a), babansa Ali da mahaifiyarsa al-Zahara (a.s.), ta sa dabi'unsa na misalta sakon Allah Madaukaki a tunance, aikace da halayya. A nan za mu bayar da wasu 'yan misalai.

1- Shu'aib bin Abdul-Rahman ya ruwaito cewa: "An ga wani tabo a bayan Imam Husaini (a.s.) a Karbala; sai aka tambayi Imam Zainul-Abidin (a.s) game da shi, sai ya amsa da cewa: "Wannan ya samo asali ne daga buhunan abinci da yake dauka a bayansa yana kai wa gidajen matan da mazansu suka mutu da marayu da miskinai".

2- Ya taba bi ta wajen wasu miskinai alhali suna cin abinci a akushi, sai suka yi masa tayi, sai ya sauka ya ce: "Lallai Allah ba Ya son masu girman kai", sai ya ci abincin. Sai ya ce musu: "Na amsa muku, to ni ma ku amsa min." Sai suka amsa, suka tafi tare da shi har zuwa gidansa, sai ya ce wa matarsa: "Fito da duk abin da kika adana (5)".

3- An taba ce masa: Me ka fi tsoro daga Ubangi-jinka? Sai ya ce: "Babu mai amintuwa daga ranar kiyama sai wanda ya ji tsoron Allah a duniya".

4- A daren goma ga watan Muharram Imam Husaini (a.s.) ya bukaci rundunar Umayyawa 'yan adawa, da su jinkirta masa wannan daren yana mai cewa: "Don muna so mu yi salla ga Ubangijinmu da daddare mu kuma nemi gafararSa, domin Shi ya san ni ina son yin salla gare Shi da tilawar LittafinSa da yawan addu'a da istigfari".
 ____________
1- Dabarasi, cikin A'alamul-Wara Bi A'alamil-Hudah, shafi na 218; da Khawarizmi, cikin Maktalul-Husaini, juzu'i na 1, shafi na 87.

2- Fadha'ilul-Khamsah, juzu'i na 3, shafi na 262-263.

3- A'alam al-Warah, shafi na 219.

4- Sibd Ibn al-Jauzi, cikin Tazkiratu Khawas al-Ummah, babin da ya yi magana a kan 'Son Manzon Allah da Hasan da Husaini'.

5- Abu Ilm, cikin Ahlulbait, babin dake magana a kan tawali'un Imam Husaini da gudun duniyarsa.